İHALE İLANI
 
           KARAHALLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
2019 Karahallı İlçesi Mehmet Yeşil İlkokulu ve Karbasan Mahallesi  Ortaokulu Bahçesine Sentetik Çim Yüzeyli Halı Saha Yapım işi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin
:Karahallı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a) Birliğin adı ve adresi
:Karahallı Köylere Hizmet Götürme Birliği – Konak Mahallesi Cemil Özer Sok.No:2 Karahallı/UŞAK
b) telefon ve faks numarası
: 0 276 517 1001- 0 276 517 1211
2-İhale konusu İşin
 
a) Niteliği, Türü Ve Miktarı
:Sentetik Çim Yüzeyli Halı Saha Yapım işi
b) İşin Yapılacağı yer
:Karahallı İlçesi Mehmet Yeşil İlkokulu ve Karbasan Mahallesi  Ortaokulu Bahçesi  
c)İşe başlama ve işi bitirme tarihi
:Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
:
a) Yapılacağı Yer
:Karahallı Köylere Hizmet Götürme Birliği – Konak Mahallesi Cemil Özer Sok.No:2 Karahallı/UŞAK
b) Tarihi ve Saati
29/03/2019-Cuma günü  
Saa15:00’da
 
 
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya meslek odası belgesi.(İhale tarihinin içerisinde bulunduğu yıla ait olacaktır.)
c) Teklif veremeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
     2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş belgenin aslı.
e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden bir ay öncesine kadar düzenlenmiş, belgenin aslı.
f) Şartname ile birlikte örneği verilen teklif mektubu.
g) Şartnamede belirlenen geçici teminat.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) Ortak girişim olması halinde,  (b), (c), (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
i) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan a), b), c), d), e), g) ve ı)  durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini İdareye teslim edecektir. Ancak istekliler mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacaktır.
j) İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
4.2- İstekliler ihaleye ilişkin olarak istenilen belgelerin aslına uygunluğunu ihale saatinden önce İdarenin yetkili personeli tarafından “İdarece aslı görülmüştür.” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen örneklerini, teklif mektubunu, işin şartnamesinde belirtilen teknik personel bildirimi, Yapı Araçları taahhütnamesini  işin şartnamesinin 18 nci maddesinde belirtildiği şekilde en geç ihale saatine kadar İdareye ibraz edeceklerdir.
   5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5.1- İhale konusu işin tamamı ya da bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
5.2- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
6- İhale Dokümanları ve Açıklamalar: İhale dökümanı Karahallı  Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü odasında görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin TL), bedelle Ziraat Bankası Karahallı  Şubesindeki  TR17 0001 0004 8927 5032 5150 01 nolu hesaba yatırılacaktır. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamazlar.
7-Teklifler 29.03.2019 tarih ve saat 15:00’e kadar alındı belgesi karşılığı Karahallı Köylerine Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.
8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9-“İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”
10- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,
11- İsteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere işinde adını belirtmek kaydıyla geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar Banka teminatı veya Karahallı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Karahallı Şubesinde bulunan TR17 0001 0004 8927 5032 5150 01  nolu vadesiz hesaba yatırılacak Makbuzla, banka teminatını veya makbuzu ihale dokümanları ile birlikte vereceklerdir.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
13- Bu iş için avans verilmeyecektir.
14- Yüklenicinin hak edişi bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Teknik Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 15 (Onbeş) gün içinde ödeme yapılır. Birlik Başkanlığı uygun gördüğü takdirde Yükleniciye ara hak ediş ödenecektir. Son hak ediş mal teslimi ve muayene ve kabul işlemlerinden sonra 15 gün içinde tahakkuk’a bağlanarak İl Özel İdaresinin Ödeneği Birliği aktarması halinde 30 gün içinde ödeme yapılır.
15- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerin tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16- İdare 28.04.2007 tarih 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabiidir. İhale aşamasında bu yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.
17- Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.
     İlan Olunur. 
                                                                                                           Önder ÇENGEL
                                                                                                               Kaymakam
                                                                                                            Birlik Başkanı